Hirurške infekcije i sepsa

Hirurške infekcije i abdominalna sepsa su ozbiljna medicinska stanja koja zahtevaju multidisciplinarno lečenje. Infekcije mogu nastati kao bolničke , koje predstavljaju poseban entitet kako epidemiološki, tako i terapijski. Infekcije u hirurgiji se mogu razviti zbog prodora patogenih virulentnih bakterijskih, gljivičnih ili virusnih patogena, koji ulaze kroz mesto hirurškog rada tokom ili posle operacije, ili kasnije nastaju na mestu hirurškog rada. Abdominalna sepsa je posledica perforacije šupljeg organa u trbuhu, u sklopu sindroma akutnog abdomena, ili nastaje zbog hirurških komplikacija u trbuhu, što dovodi do sistemskog inflamatornog odgovora. Lokalni znaci hirurških infekcija u mekim tkivima kože, potkoze, i mišićnih loža su crvenilo, otok, bol, sekrecija u rani, a u slučaju progresije i sistemskog odgovara znaci su temperature, groznica i promena opšteg stanja i laboratorijskih parametra. Simptomi i znaci sepse su znaci sistemskog odgovora na infekciju, koji je kompleksan i dešava se kroz nekoliko faza, uključujući i nastanak septičnog šoka.
Posebna oblast interesovanja je lečenje infekcija uzrokovanih multirezistentnim mikrorganizmima. Pravilno uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu je ključno za odabir efikasnih lekova i podrazumeva ponavljano uzorkovanje: bris rane, hemokultura, urinokultura, bris iz trbuha, likvor, pleuralna tečnost. Lečenje hirurških infekcija i abdominalne sepse uključuje angažovanje hirurga, anesteziologa, epidemiologa, mikrobiologa, infektologa. Terapiju čini skup složenih procedura i podrazumeva reanimaciju, hitnu kontrolu infekcije invazivnim i neinvazivnim tehnikama, hirurško ulanjanje fokusa infekcije, drenažne procedure, tehnike interventne radiologije, medikamentnu terapiju, terapiju kiseonikom-baro komora.
Sprečavanje nastanka hirurških infekcija uključuje čitav niz epidemioloških mera i postupaka, kojima je u osnovi princip asepse i antisepse:
Preoperativna priprema: priprema kože antiseptičkim rastvorima, profilaktička upotreba antibiotika i druge mere za smanjenje rizika od infekcije.
Pravilna hirurška tehnika: održavanje sterilnog operativnog polja, korišćenje odgovarajućih hirurških instrumenata i minimiziranje traume tkiva.
Postoperativna nega: intezivno praćenje pacijenata, uočiti odmah znake infekcije i sepse, adekvatna obrada rana, toaleta katetera, pružanje odgovarajuće nege i brzo rešavanje svih komplikacija.
Mere kontrole infekcije: uključuju pravilnu higijenu ruku, upotrebu lične zaštitne opreme i čišćenje okoline kako bi se smanjio rizik od prenošenja infekcije.
Hirurške infekcije i sepsa su ozbiljna stanja koje se mogu javiti i nakon operacije. Preduzimanjem odgovarajućih preventivnih mera i pružanjem blagovremenog i efikasnog lečenja, može se smanjiti učestalost i težina ovih komplikacija i poboljšati ishod lečenja.