Nega pacijenata

Hirurški pacijenti zahtevaju brzu i efikasnu negu kako bi se komplikacije svele na minimum i poboljšao ishod. Briga o hitnim hirurškim pacijentima uključuje multidisciplinarni pristup, i timski rad hirurga, anesteziologa, svih drugih specijalista po potrebi i medicinskih sestara .
Evo nekoliko ključnih aspekata hirurše nege za hitne hirurške pacijente:

Preoperativna priprema: Pre operacije, pacijentima mogu biti potrebne intervencije za optimizaciju njihovog zdravstvenog statusa, kao što su lekovi za ublažavanje bolova, antibiotici za sprečavanje infekcije, intervencije plasiranja CVK, urinarnog katetera, NGS.

Anestezija: Anesteziolozi igraju ključnu ulogu u nezi i lečenju pacijenata sa hitnim hirurškim stanjem, obezbeđujući vitalne funkcije i bezbednu i efikasnu anesteziju tokom hirurške procedure.

Hirurška tehnika: Hirurzi koriste odgovarajuće tehnike kako bi minimizirali traumu tkiva, gubitak krvi i rizik od komplikacija.

Postoperativna nega: Nakon operacije, pacijentima je potrebno pažljivo praćenje i kupiranje bola, antibiotksa terapija,antikoagulantna terapija, balansirana nadokanada tečnosti i elektrolita. Obavezna je adekvatna nega operativne rane, stoma, katetera, nega kože, sprečavanje dekubitusa, ishrana i aktivacija.

Rehabilitacija i oporavak: Nakon operacije, pacijentima može biti potrebna rehabilitacija da bi povratili snagu i funkciju. Ovo uključuje fizikalnu terapiju, radnu terapiju ili druge intervencije.

Tokom zbrinjavanja hitnih hirurških pacijenata, komunikacija i saradnja unutar zdravstvenog tima su od ključne važnosti, čime se može osigurati da pacijenti dobiju koordinisanu, visokokvalitetnu negu koja zadovoljava njihove individualne potrebe i preferencije.

Intenzivna nega

Intenzivna nega, takođe poznata kao kritična nega, je specijalizovana oblast medicine koja se fokusira na negu kritično bolesnih/povređenih pacijenata kojima je potrebno pažljivo praćenje i podršku funkcija njihovih vitalnih funcija 24/7. Intenzivna nega se pruža u specijalizovanoj jedinici poznatoj kao Jedinica intenzivne nege (Intensive Care Unit, ICU) ili jedinica kritične nege (CCU).

Pacijenti u intenzivnoj nezi zahtevaju visok nivo medicinske nege i medicinske stručnosti, kao i naprednu opremu za praćenje parametra i održavanje života. Evo nekoliko ključnih aspekata intenzivne nege:

Multidisciplinarni tim: O pacijentima na intenzivnoj nezi brine tim zdravstvenih radnika, uključujući anesteziologe intenziviste (lekare sa specijalizovanom obukom za rad u ICU), hirurge, sve specijalnosti po potrerbi, medicinske sestre, respiratorne terapeute, farmaceute i druge.

Napredno praćenje: Pacijenti na intenzivnoj nezi zahtevaju intezivno praćenje njihovih vitalnih funkcija 24/7, uključujući krvni pritisak, broj otkucaja srca, frekvencu disanja, zasićenost kiseonikom, satnu diurezu i druge parametre. Napredna oprema za praćenje, kao što je invazivni hemodinamski monitoring ili kontinuirana elektroencefalografija (EEG), može se koristiti za pažljivo praćenje.

Oprema za održavanje života: Pacijentima na intenzivnoj nezi može biti potrebna mehanička ventilacija, kao i hemodijaliza, vazopresori ili druge mere i lekovi za održavanje života kako bi se podržale njihove funkcije vitalnih organa.

Pažljivo posmatranje i intervencije: Pacijenti na intenzivnoj nezi zahtevaju pažljivo posmatranje i česte intervencije kako bi se sprečile komplikacije, kao što su infekcija, sepsa ili otkazivanje organa. Ovo može uključivati davanje lekova,stalno podešavanje režima mehaničke ventilacije ili izvođenje invazivnih procedura kao što je torakalna drenaža, pleuralna punkcija, abdominalna punkcija, traheostomija, perkutana endoskopska gastrostomija (PEG). Potrebna je nega kože, održavanje higijene asepse i antisepse katetera, sprečavanje DVT, sprečavanje dekubitusa i posebna ishrana.

Podrška porodice: Članovima porodice pacijenata na intenzivnoj nezi potrebna je podrška i edukacija da bi razumeli stanje pacijenta, prognozu i plan lečenja. Osoblje intenzivne nege može da pruži adekvatne informacije, emocionalnu podršku i resurse kako bi pomoglo porodicama da se izbore sa stresom zbog hospitalizacije njihovih najblizih u ICU.

Intenzivna nega je složena i zahtevna oblast medicine koja zahteva visok nivo znanja, veština i stručnosti. Timovi intenzivne nege zajedno rade kako bi pružili najbolju moguću negu kritično bolesnim pacijentima, sa ciljem ozdravljenja i sprečavanja dugoročnih komplikacija.