Edukacija

SUUH sprovodi edukaciju lekara, medicinskih tehničara i ostalih profesionalaca koji se bave lečenjem i negom urgentnih abdominalnih hirurških bolesnika i pacijenata sa teškom abdominalnom traumom i politraumom.
Udruženje promoviše najbolju kliničku praksu, u skladu sa savremenim vodičima za lečenje urgentnih hirurških pacijenta sa ciljem da se unapredi lečenje i postigne najbolji ishod.

Sticanje znanja o zbrinjavanju hitnih hirurških pacijenata, septičnih i teško povređenih, sprovodi se kroz kurseve koji obuhvataju sve etape lečenja:

 1. pre-hospitalno zbrinjavanje urgentnih hirurških pacijenata i traume
 2. dijagnostičke metode u urgentnoj hirurgiji i traumi
 3. bolnicko hirurško lečenje, nehirurške invazivne i konzervativne metode lečenja
 4. tretman u jedinicama intezivne nege
 5. postoperativna nega i rehabilitacija
 6. ishrana, eneteralna i parenteralna nutricija hitnih hirurških pacijenata, septičnih i teško povređenih
 7. hirurške komplikacije

Edukaciju sprovede eksperti urgentne hirurgije iz zemlje i inostranstva. U zavisnosti od oblasti od interesa u edukaciju su uključeni i drugi specijalisti sa kojima je urgentna hirurgija multidisciplinarno umrežena u zbrinjavanju kritično obolelih hirurških pacijenata i teške traume. SUUH pruža mogućnost sticanja znanja i veština iz urgentne hirurgije, interventne radiologije i endoskopije.

SUUH ima za cilj širenje znanja, sprovođenje istraživanja i podsticanje na učenje specifičnih hirurških metoda u urgentnoj hirurgiji i zbrinjavanju traume. Kursevi za specifične hirurške metode sa osvrtom na indikacije, način izvođenja, hiruršku tehniku, postoperativno praćenje i komplikacije su:

 1. „Otvoreni trbuh“ i Tehnike Privremenog Zatvaranje Trbuha
 2. Lečenje intra-abdominalne infekcije – kontrola izvora infekcije
 3. Hirurška kontrola oštećenja
 4. Kontrola krvarenja u traumi
 5. Metode hemostaze kod nehirurškog gastrointestinalnog krvarenja
 6. Otvorena hirurgija-sa aspekta urgentne hirurgije
 7. Laparoskopska hirurgija u urgentnoj hirurgiji i traumi
 8. Hibridni tretman traume